ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/02-09-2020

Στην Κόρινθο και στα γραφεία του Συλλόγου σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00μ.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρόντα όλα τα μέλη πλην του κ. Θ. Μαρδίκη, η Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: 1. «Αποδοχή παραίτησης του Γεν. Γραμματέα από το Δ.Σ. του Συλλόγου και ανασύνθεση του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού».

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την έγγραφη παραίτηση του κ.Δ. Συγριμή από τη θέση του Γ.Γραμματέα του Συλλόγου για λόγους προσωπικούς .Στη συνέχεια, η Πρόεδρος πρότεινε με βάση το πρακτικό αρχιαιρεσιών και με το άρθρο 24, παράγραφος 1, δηλώνει ότι τον Δημήτριο Συγριμή από τη «ΔΑΚΕ», αναπληρώνει ο επόμενος εκλεγμένος , Νικόλαος Μπαχταλιάς. Κατόπιν τούτου, προχώρησε η διαδικασία αντικατάστασης του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου. Ο κ. Μπαχταλιάς Νικόλαος δεν αποδέχτηκε τη θέση του Γεν. Γραμματέα και παρέμεινε μέλος του Δ.Σ. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος πρότεινε στην κ. Σενή Βασιλική από τους «Εκπαιδευτικούς Εν Δράσει» τη θέση του Γεν. Γραμματέα. Χωρίς ψηφοφορία, και αφού συμφώνησαν όλα τα μέλη, η θέση του Γεν. Γραμματέα ομόφωνα δίνεται στην κ. Βασιλική Σενή. Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε το Πρακτικό Ανασυγκρότησης του Δ.Σ. Η κ. Σενή αναλαμβάνει εφεξής τη θέση και τα καθήκοντα του Γ.Γραμματέα του Συλλόγου.

Θέμα 2ο: «Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ύστερα από την αποστολή στα μέλη σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη θέση εκπροσώπου του Συλλόγου (τακτικού και αναπληρωματικού), έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον κ. Νικόλαο Στατήρη (Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας) και την κ.Ελένη Ζερβού(5ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου).

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ.αποφασίζει ομόφωνα να οριστεί ο κ. Ν.Στατήρης ως εκπρόσωπος του Συλλόγου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων. Ως αναπληρωματικό μέλος ομόφωνα ορίζεται η κ. Ε. Ζερβού.

Θέμα 3ο: «Εξέταση αιτήματος της εκπαιδευτικού Ελένης Κόκκοτα για επιστροφή κρατήσεων υπέρ του Συλλόγου, παρελθόντων ετών (2016-2017, 2017-2018)».

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε στο ΔΣ. Να εξετάσει το αίτημα της κ. Ε. Κόκκοτα για επιστροφή κρατήσεων υπέρ του Συλλόγου για τα έτη 2016-2017, 2017- 2018,αφού είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός από 2016 στην Αττική.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, ύστερα από την πρόταση του ταμία κ. Ε.Ζιάκα, να επιστρέψει τις συνδρομές της συναδέλφου, αφού πρώτα εκείνη προσκομίσει στο Σύλλογο έγγραφο το οποίο να βεβαιώνει ότι η συνάδελφος έχει πληρώσει τις συνδρομές της στο νέο Σύλλογο στον οποίο ανήκει πλέον.

Θέμα 4ο: «Συζήτηση για την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.»

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα που έχει προκύψει με την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία, δεν δικαιούνται μείωσης ωραρίου ή άδειας ανατροφής όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά που συμπλήρωσαν το 2ο έτος ηλικίας ενώ, ταυτόχρονα, περικόπτονται οι άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να σταλεί στα σχολεία ανακοίνωση για την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου και να παρέχει σε όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ακέραιο το δικαίωμα στην πλήρη 9μηνη άδεια ανατροφής.

Κατόπιν τούτου, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, διαβάζεται και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ζερβού               Βασιλική Σενή             1. Κ. Ραντίτσας

                2. Ε. Ζιάκας

                                                                          3. Ι. Κατελούζος

                                                                         4. Ν. Μπαχταλιάς

                                                                          

vasta.jpg