Άρθρα νόμων για την αυοαξιόλογηση

  1. ΝΟΜΟΣ 4142/ΦΕΚ 83 τ.Α

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  (Ε.Α.Ε.Ε.)

 Άρ. 1 παρ.9 εδ.α

α) Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

αα) προκειμένου για τις σχολικές μονάδες και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, ο βαθμός ανταπόκρισης στα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3848/2010, ( το άρθρο 32 του νόμου 3848 αφορά την αυτοαξιόληση )

ββ) τα μαθησιακά αποτελέσματα

γγ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους μαθητές και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους μέριμνα

Άρ. 1 παρ.8 εδ.α

α) Με απόφαση της Αρχής αξιολογείται η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου ανά περιοχή αρμοδιότητας κάθε   περιφερειακής   διεύθυνσης   εκπαίδευσης, κάθε διεύθυνσης εκπαίδευσης ή αξιολογούμενο φορέα. Η αξιολόγηση μπορεί να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά για κάθε επιμέρους αξιολογούμενη υπηρεσία. Η απόφαση της Αρχής μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

Άρ. 1 παρ.8 εδ.ε

ε) Οι εκθέσεις αξιολόγησης Ε.Α.Ε.Ε. και οι αποφάσεις αξιολόγησης της Αρχής κοινοποιούνται στις υπηρεσίες και τους φορείς τους οποίους αφορούν και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής……..

Άρ. 1 παρ.7 εδ.δ

δ) Η Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρχής, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η απόφαση αξιολόγησης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Άρ. 1 παρ.8 εδ.δ

δ) Στη θετική υπό όρους ή την αρνητική απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συμβούλιο, ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

Άρ. 1 παρ.8 εδ.β

β) Η διάρκεια ισχύος της απόφασης αξιολόγησης ορίζεται σε κάθε περίπτωση από την Αρχή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης αξιολόγησης, η Αρχή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγησης δεν ικανοποιούνται, η Αρχή ανακαλεί την απόφαση αξιολόγησης και ενημερώνει αμελλητί τις υπηρεσίες ή τους φορείς τους οποίους αφορά η αξιολόγηση και τον Υπουργό Παιδείας

Άρ. 1 παρ.8 εδ.γ

γ) Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών και τα όργανα διοίκησης των φορέων οφείλουν να ενημερώνουν την Αρχή αν τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχουν τέτοια αμφιβολία.

Άρ. 1 παρ.7 εδ.α

α) Η Αρχή συγκροτεί μία ή περισσότερες πενταμελείς επιτροπές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ε.Α.Ε.Ε.) ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων……..Οι Ε.Α.Ε.Ε. μπορεί να αποτελούν και διοικητικά όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Άρ. 1 παρ.7 εδ.γ

γ) Η Ε.Α.Ε.Ε. αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, τις υπηρεσίες ή τους φορείς των οποίων αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο.

Άρ. 1 παρ.8 εδ.στ

στ) Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αξιολόγηση της ποιότητας για συγκεκριμένη υπηρεσία ή φορέα μπορεί να υποκαθίσταται από αξιολόγηση από διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της πρωτο-βάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που ορίζεται με απόφαση της Αρχής…

Άρ. 1 παρ.13 εδ.ε

ε) Από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., τα προγράμματα δράσης και οι εκθέσεις αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010 ( το άρθρο 32 του νόμου 3848 αφορά την αυτοαξιόληση ) υποβάλλονται και στην Αρχή αυτή……..

Άρ. 1 παρ.3 εδ.α

ββ) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ……

γγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει με όργανα ή

εκπροσώπους της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, με σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης.

Άρ. 1 παρ.3 εδ.β

γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες, τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης στην εφαρμογή της αξιολόγησης της δράσης των εκπαιδευτικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), …..

  1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/2013
    Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρ.3

10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:

 δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50):

αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.

ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο–αξιολόγησή της.

γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

  1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3879

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

Αρ.22

Κατά την εκπόνηση του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης και τα προγράμματα δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 3848/2010.

antistasi.jpg