ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέμα: «Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας ».

Συνάδελφοι-ισσες,

Ύστερα από ερωτήματα συναδέλφων καταθέτουμε τα παρακάτω:

1. Ανάθεση από Διευθυντές/ντριες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4823/2021 και αρθ 10 παρ 1 εδαφ (α): «Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.»

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι όπου οι Σ.Δ. συνεδρίασαν και πήραν αποφάσεις δεν μπορεί να γίνει ανάθεση από τους/τις Διευθυντές/ντριες.

2. Γενική αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας.

     http://iep.edu.gr/images/axiologisi/odigos_axiologisis_sept_2021_v5.pdf

ü  Ο/Η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου ενημερώνει για το σύστημα «Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας».

ü  Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με ευθύνη του Διευθυντή/ντριας,

  • συζητάγιατηνταυτότητατουσχολείου
  • προβαίνει σε γενική εκτίμηση- με χρήση της 4βαθμης κλίμακας - του έργου τηςσχολικής μονάδας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2020-21), τεκμηριώνονταςσυνοπτικά τηναποτίμησητων9αξόνων
  • εντοπίζει θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση γιακαθεμία από τις τρειςλειτουργίες
  • καταγράφειστοΠρακτικότιςσχετικέςαποφάσεις.

ü  Τα παραπάνω καταχωρούνται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, με ευθύνη του Διευθυντή/-ντριας, και αποτελούν την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.

ü  Η συνοπτική μορφή της Έκθεσης (χωρίς την 4βαθμη αποτίμηση) εξάγεται σε pdf και αναρτάται στην ιστοσελίδα (ή στο επίσημο ιστολόγιο-blog) του σχολείου.

   Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι σύνταξη της γενικής εκτίμησης του          προηγούμενου σχολικού έτους είναι αρμοδιότητα του Σ.Δ. και όχι του Διευθυντή/ντριας.

3. Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (Ομάδες, Σχέδια δράσης)

   http://iep.edu.gr/images/axiologisi/odigos_axiologisis_sept_2021v5.pdf

Ο Σύλλογος Διδασκόντων:

ü  μελετά την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εστιάζοντας στις διαπιστωμένες αδυναμίες, όπως έχουν καταγραφεί

ü  επιλέγει συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης, που έχουν προτεραιότητα για το σχολείο και είναι εφικτό να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

ü  αποφασίζει τα Σχέδια Δράσης που θα υλοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων αυτών

ü  συγκροτεί αντίστοιχες Ομάδες Δράσης, με βάση τη δήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή τους, την εμπειρία τους, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας τους (π.χ. ημέρες και ώρες εργασίας στο σχολείο)

ü  ορίζει Συντονιστή/-ίστρια για κάθε Ομάδα

   εγκρίνει τους Τίτλους Σχεδίων Δράσης

Διευκρινίσεις

v  Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε μία τουλάχιστον Ομάδα Δράσης, με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα.

v  Ο αριθμός των Ομάδων Δράσεων, άρα και των Σχεδίων Δράσης, εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών του σχολείου.

v  Είναι αυτονόητο ότι τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 5 εκπ/κοί) μπορούν να υλοποιήσουν ένα μόνο Σχέδιο Δράσης κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς.

v  Οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων μπορούν να συνεργαστούν με άλλα σχολεία επιλέγοντας στόχους που αφορούν σε κοινούς άξονες π.χ. συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

v  Εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε Δράση της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες.

v  Για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσεων, οι Ομάδες Δράσης μπορούν να συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, που διδάσκουν στα ίδια ή σε διαφορετικά τμήματα.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (Ομάδες , Σχέδια δράσης) είναι αρμοδιότητα του Σ.Δ. και όχι του Διευθυντή/ντριας.

     4.   Ανάρτηση Αποτίμησης και Προγραμματισμού.

           Αν ο/η Διευθυντής/ντρια αναρτήσει άλλο κείμενο από αυτό που θα αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ. Αν έχει ήδη ανεβάσει κείμενο, πρέπει να το αποσύρει και να ακολουθήσει την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Σύμφωνα με την οδηγία χρήσης : http://iep.edu.gr/images/axiologisi/odigies platform.pdf

       Μετά την ολοκλήρωση της Υποβολής μπορείτε να εκτυπώσετε: 1. την ΠΛΗΡΗ ΜΟΡΦΗ  της Έκθεσης (για το αρχείο του σχολείου ή για ενημέρωση των εκπ/ών) 2. τη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ μορφή της (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα, όπως προβλέπεται στην 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α.)

5. Σύνθεση και λειτουργία Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.)

           Είναι δεσμευτικές για όλους οι αποφάσεις του Σ.Δ;

       Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002, άρθ. 37 παρ. 15:

   Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.): «Οι   αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.»

     Αν ο Διευθυντής/ντρια αρνείται να καταγράψει την πρότασή μας στο πρακτικό του Σ.Δ. επιμένουμε και δεν υπογράφουμε τα πρακτικά. Υποβάλουμε επίσημα την πρότασή μας και ζητάμε αριθμό πρωτοκόλλου.

                

Υπενθύμιση:

Αν υπάρχει ανάθεση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων με υπογραφές του 1/3 των εκπαιδευτικών του σχολείου. Ο Διευθυντής πρέπει σε τέτοια περίπτωση να καλέσει συνεδρίαση.

Εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάσει, καταθέτουμε το ενιαίο κείμενο, δεν δεχόμαστε το χωρισμό σε ομάδες και ορίζεται ο συντονιστής.

Δεν υπάρχουν "άτυποι" χωρισμοί σε ομάδες. Υπάρχει είτε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που προκύπτει από συνεδρίαση, είτε ανάθεση από τον Διευθυντή/ντρια με συγκεκριμένη Πράξη. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός νόμιμων διαδικασιών και δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ούτε φυσικά να αποτελεί συναίνεση στη διαδικασία.

       Επειδή λοιπόν, ο Σύλλογός μας έχει δεχτεί παράπονα και διαμαρτυρίες από συναδέλφους για παράκαμψη της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και προσπάθεια παράλληλης ανάρτησης (!) των ενιαίων κειμένων της ΔΟΕ, αλλά και κειμένων αξιολόγησης από το ίδιο σχολείο, καταγγέλλουμε την αντισυναδελφική και παράτυπη συμπεριφορά των συναδέλφων Διευθυντών/ντριών, οι οποίοι-ες θέλουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αξιολόγησης πάση θυσία!

Τους /Τις καλούμε να σεβαστούν την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για ανάρτηση των ενιαίων κειμένων της ΔΟΕ και να συνταχθούν με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας!

Καλούμε επίσης όσους προσπαθούν να επηρεάσουν τους νεοδιόριστους συναδέλφους ότι δε θα μονιμοποιηθούν, ότι η απόφασή τους θα τους ακολουθεί πάντα (αναπληρωτές), ότι τάχα δεν τα δέχεται τα ενιαία κείμενα το ΙΕΠ κλπ, να σταματήσουν να κάνουν τα παπαγαλάκια του Υπουργείου.

   Τέλος ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεχτούμε παράπονα από συναδέλφους ότι κάποιοι παρανομούν, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε καταγγελία.

antistasi.jpg